2011-​6-​38 - Publikation Socialstyrelsen
Title
SOSFS 2011:9 Socialstyr­elsens föreskrift­er och allmänna råd om ledningssy­stem för systematis­kt kvalitetsa­rbete
Publiceringsår
2011
Item number
2011-6-38
Antal sidor
12
Format
Häfte
Lagersaldo
0
32,97 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity